آرشیو به تاریخ مهر ۱۳۹۹

صبحِ پنجمِ اکتبر دو هزار و بیست

مدت‌ها بود که منتظر بودم چنین نوری از پنجره‌ی اتاقم پخش میز شود. شاید بگویید خب پرده را کنار میزدی، پنجره را باز می‌کردی و نور را پهن میز میکردی، اما.. نه. اونجوری نه. ناگهانی و بدون دخالت دستانم می‌خواستمش. روزها بعد، چند هفته پیش، زمانی که این عکس با این نور ثبت شد، صبحش، بدترین صبحِ یک سال اخیر را تجربه کردم. نمی‌دانم این…

ادامه مطلب